Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Piątek, 12.07.2024
KOMUNIKAT: Letni Mistrzowski Staż Shorin-Ryu Karate, Pińczów 15-16.06.2024.

Technika Okinawa Shorin-Ryu Karate
W.O.F. KATA
OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDOKATA ORGANIZACYJNE

Fukyugata Ichi
Fukyugata NiKATA STYLOWE

Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi SandanPinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan GodanItosu Passai
Matsumura PassaiKushanku Sho
Kushanku DaiChinto
GojushihoKATA SPECJALNE

Hakkaku


Copyright © 2000-2024 Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo
Website by Mateusz Staniszew