Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo



Shuri, Okinawa, 2002