Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo



Naha, Okinawa - Higa Dojo, 2002